Enhver levering fra Skarpt ApS CVR-nr.: 42269980, (herefter benævnt ”Skarpt”) sker på grundlag af disse handelsbetingelser, der er bindende for alle aftaler imellem parterne. Henvisningen til ”Køber” omfatter alle, der indgår aftale med Skarpt, herunder køb af materiale og produkter, udarbejdelse af hjemmeside, webshop, tryksager, hosting, foto og video, samt service og vedligehold af tekniske løsninger. Såfremt det fremsendte tilbud/oplæg indeholder betingelser, som fraviger disse øvrige handelsbetingelser, er betingelserne i tilbud/oplæg gældende forud for disse handelsbetingelser. 

1. Aftaleindgåelse

Forud for indgåelse af aftale oplyser Skarpt en anslået pris på det beskrevne produkt. Hvis dette accepteres af Køber, er aftalen endelig og bindende. Når Skarpt har afsendt et tilbud/oplæg, bliver Skarpt tidligst forpligtet ved modtagelsen af Købers skriftlige accept heraf. Skarpt er således berettiget til at tilbagekalde eller ændre i eventuelle fremsendte oplæg, afgivne tilbud og lignende, indtil Køber har accepteret tilbuddet/oplægget. Køber er selv forpligtiget til at opsige evt. tidligere hosting-, hjemmesideaftaler, o.lign. 

2. Priser

Skarpt giver som udgangspunkt en fast pris, men er berettiget til at fakturere for yderligere arbejde, der leveres, som beskrevet heri. Priser er eksklusive betaling for yderlige arbejde, der udføres som følge af, at det materiale, som Køber har leveret, er ufuldkomment eller mangelfuldt, og eksklusive betaling for overarbejde, som udføres som følge af, at arbejdet skal udføres hurtigere end sædvanligt. Skarpt er berettiget til at fakturere særskilt, såfremt der tilkøbes yderligere produkter/support/ydelser. Såfremt der i forbindelse med Skarpts levering af månedlig service og vedligehold leveres yderligere support, som overstiger sædvanlig service og vedligehold, eller hvis der ønskes flere korrekturrunder end omfattet af prisen, er Skarpt til enhver tid berettiget til at kræve yderligere betaling for udførslen af det arbejde, som ikke er omfattet af den anslåede pris i tilbuddet/oplægget. Skarpt er berettiget til at ændre sine priser med rimeligt varsel, fx på løbende hostingaftaler. Alle priser, som oplyses af Skarpt, er eksklusive moms, hvis ikke andet fremgår. 

3. Leveringsbetingelser

Skarpt oplyser som udgangspunkt i forbindelse med aftaleindgåelsen, hvornår Køber kan forvente, at produktet leveres. Det meddelte tidspunkt er kun bindende for Skarpt, såfremt det er aftalt skriftligt og udtrykkeligt, at der er tale om et fast leveringstidspunkt, og såfremt Køber har gjort Skarpt udtrykkeligt opmærksom på, at det er væsentligt for Køber, at leveringen sker på det præcise tidspunkt. I tilfælde af, at leveringen forsinkes, og at forsinkelsen skyldes Skarpts forhold, oplyser Skarpt dette til Køber. Skarpt har intet ansvar for forsinkelse i mindre end 30 dage. Såfremt forsinkelsen overstiger dette, er Køber berettiget til at få et afslag i prisen på for den del af leverancen, som er forsinket. Køber er ikke berettiget til at hæve aftalen eller afvise at modtage levering.  Såfremt Køber ikke leverer efterspurgt materiale/tekster/godkendelse inden for rimelig tid, og dermed begrænser Skarpts mulighed for at levere det aftalte produkt, er Skarpt berettiget til at acontofakturere for det arbejde, som allerede er udført, selvom endelig levering /lancering ikke er sket. I så fald varsler Skarpt, at de vil udnytte denne mulighed for aconto fakturering i rimelig tid, før faktura sendes.

4. Betalingsbetingelser

Køber er forpligtet til at betale i henhold til udstedt faktura. Betaling kan ske kontant, ved indbetaling på bankkonto 9809 2073049183 med angivelse af fakturanummer. Betaling netto 8 dage. Ved betaling efter forfald tilskrives rente, som angivet på den udstedte faktura, samt gebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler. Hvis betaling ikke modtages rettidigt, må Køber forvente, at der indledes rykkerprocedure.

Køber er uberettiget til at gennemføre ensidig modregning i fakturakrav.

5. Ophavsret, rettigheder til produkter og ejendomsforbehold

Skarpts produkter og billeder, udkast til websites, layouts, design og lignende, tilhører Skarpt indtil overlevering er sket og kan ikke uden skriftlig godkendelse overdrages til tredjemand, herunder ved salg, gave, eller ved overdragelse i forbindelse med konkurs eller rekonstruktion. Køber er berettiget til at anvende produktet i henhold til den aftale, som er indgået med Skarpt. Køber er kun berettiget til at anvende billeder i den kontekst, som de er udarbejdet til. Skarpt har intet ansvar for Købers manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af billeder, produktmærker, forretningskendetegn eller andre rettigheder, som tilhører tredjemand. Bliver Skarpt ansvarlig over for tredjemand for krænkelse af dennes rettigheder som følge af Købers forhold, er Køber forpligtet til at holde Skarpt skadesløs for et sådant ansvar.

Skarpt beholder ejendomsretten over hjemmesideudkast, hjemmesider, foto, video, m.v., som Skarpt har produceret, indtil Køber har betalt fuldt ud i henhold til aftalen. Såfremt Køber ikke betaler rettidigt, kan Skarpt således lukke for Købers hjemmesideadgang eller gøre hjemmesiden offline, indtil betaling er modtaget.

6. Mangler ved produkter

Hvor det er muligt, indhenter Skarpt Købers godkendelse/accept af produktet, før produktet færdiggøres og leveres/lanceres. Godkendelse/accept er bindende for Køber og kan ikke tilbagekaldes/ændres efterfølgende. Køber er uberettiget til at afvise et produkt, som Køber er utilfreds med. Såfremt Køber mener, at det leverede produkt ikke er tilfredsstillende, skal Køber reklamere skriftligt uden ugrundet ophold og Skarpt er berettiget til at foretage tilretninger uden, at Køber kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Skarpt er ligeledes berettiget til at gennemføre yderligere korrektur, men ikke forpligtet. Køber skal tåle mindst to forsøg på afhjælpning, før Køber er berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. 

7. Ansvarsbegrænsning

Skarpt er ikke ansvarlig for Købers direkte eller indirekte tab som følge af forsinkelse af levering eller mangler ved produktet. Skarpt er ikke ansvarlig for tab, direkte eller indirekte, i forbindelse med fx nedeperioder på hjemmesider og nedbrud, hverken i forhold til hosting, service- og vedligeholdsaftaler eller i øvrigt. Skarpt er ikke ansvarlig for sikkerheden på leverede hjemmesider, webshops m.v., herunder ift. hacking m.v. Skarpt kan ikke holdes ansvarlig for mangler ved en underleverandørs levering.

8. Lovvalg og voldgift

Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Skarpt, skal afgøres efter dansk rets regler og med værneting ved Retten i Aalborg.